Ο προσδιορισμός του σκοπού στα Λατινικά

Ο προσδιορισμός του σκοπού στα Λατινικά εκφέρεται συνολικά με οκτώ διαφορετικούς τρόπους. Στο κείμενό μας θα εστιάσουμε στους πέντε της εξεταστέας ύλης. Αφού ανατρέξουμε στα βασικά σημεία της θεωρίας μπορούμε να δούμε και τις ασκήσεις. Υπάρχουν υποδειγματικές απαντήσεις, καθώς και ασκήσεις για εξάσκηση. Για πιθανές απορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Ο προσδιορισμός του σκοπού είναι ένας ακόμα επιρρηματικός προσδιορισμός. Έχουμε ήδη συναντήσει τον προσδιορισμό του τόπου και τον προσδιορισμό του χρόνου.

 

 

Για το κείμενό μας "ο προσδιορισμός του σκοπού στα λατινικά" επιλέξαμε αυτή την εικόνα του bharath sureth, η οποία απεικονίζει με πολύ μαλακά χρώματα (ανοιχτό πράσινο, κίτρινο, γκρι) μια αφηρημένη επιφάνεια.

 

 

 

Ο προσδιορισμός του σκοπού – Γενικές παρατηρἠσεις

 

Σε σχέση με τους άλλους προσδιορισμούς που εκφράζουν μια επιρρηματική σχέση (τόπο, χρόνο, αιτία, προϋπόθεση, εναντίωση κλ.π.), ο σκοπός στη Λατινική γλώσσα εκφέρεται με αρκετά μεγάλη ποικιλία. Θα συναντήσουμε και προτάσεις (τελικές, αναφορικές -τελικές) αλλά και επιρρηματική χρήση του σουπίνο και του γερουνδίου. Φυσικά, εκφέρεται και με εμπρόθετο προσδιορισμό.

 

Συνοπτικά οι τρόποι εκφοράς:

 

α. Τελική πρόταση

β. Αναφορική – τελική πρόταση

γ. Αιτιατική του σουπίνο

δ. Με τις προθέσεις ad και in και την αιτιατική του γερουνδίου.

ε. Με τις προθέσεις causa και gratia και τη γενική του γερουνδίου.

 

 

 

Οι προτάσεις

 

Τα δύο είδη προτάσεων που χρησιμοποιούνται στη Λατινική για να αποτυπωθεί ο σκοπός είναι οι τελικές και οι αναφορικές – τελικές. Οι δεύτερες ακολουθούν τη σύνταξη των πρώτων. Όπως και στα Αρχαία Ελληνικά, σε μια αναφορική – τελική πρόταση μπορούμε να αντικαταστήσουμε την αναφορική αντωνυμία ή το σύνδεσμο εκφοράς με τον τελικό σύνδεσμο και το νόημα να παραμένει σαφές.

Είναι σημαντικό, επομένως, να διευκρινήσουμε ορισμένα σημεία που αφορούν τη σύνταξη των τελικών προτάσεων στη Λατινική Γλώσσα. Οι προτάσεις αυτές εισάγονται, όταν είναι καταφατικές με τον σύνδεσμο ut. Όταν είναι αρνητικές με τον σύνδεσμο ne και όταν στην πρόταση υπάρχει συγκριτικός βαθμός επιθέτου ή επιρρήματος εισάγονται με τον σύνδεσμο quo.

 

Σχηματικά:

 • με τον σύνδεσμο ut, όταν είναι καταφατικές,
 • με τον σύνδεσμο ne, όταν είναι αρνητικές.
 • με τον σύνδεσμο quo, όταν ακολουθεί συγκριτικός βαθμός είτε επιθέτου είτε επιρρήματος.

 

 

 

Η ιδιομορφία ως προς την ακολουθία των χρόνων

 

Στα Λατινικά ένας από τους βασικότερους κανόνες είναι αυτός της ακολουθίας των χρόνων. Αφορά τις δευτερεύουσες προτάσεις που εκφέρονται με υποτακτική. Ο χρόνος στον οποίο θα τεθεί το ρήμα της δευτερεύουσας καθορίζεται αυστηρά από την ακολουθία των χρόνων. Στις τελικές προτάσεις – όπως και στις βουλητικές και τις συμπερασματικές -παρατηρούμε ότι υπάρχει ιδιομορφία ως προς την ακολουθία των χρόνων. Οι συγκεκριμένες προτάσεις δηλώνουν πάντα το σύγχρονο σε σχέση με την ενέργεια που δηλώνει η κύρια πρόταση. Ο σκοπός, η βούληση και το αποτέλεσμα είναι ιδωμένα τη στιγμή που εμφανίζονται στο μυαλό του ομιλητή και όχι τη στιγμή της πιθανής πραγματοποίησής τους.

 

Οι τελικές προτάσεις – όπως και οι αναφορικές τελικές – εκφέρονται, επομένως:

 

 • με υποτακτική ενεστώτα, όταν το ρήμα εξάρτησης είναι αρκτικού χρόνου και
 • με υποτακτική παρατατικού, όταν το ρήμα εξάρτησης είναι ιστορικού χρόνου.

 

Στο κείμενο 31 ( Η γενναιότητα δε βγαίνει πάντα σε καλό ), συναντάμε την πρώτη περίπτωση:

Congrediamur, ut singularis proelii eventu cernatur…

 

και στο κείμενο 36 ( Μια απόπειρα δωροδοκίας ), συναντάμε τη δεύτερη περίπτωση:

…attulissent, ut eo uteretur.

 

 

 

Παράδειγμα μετατροπής προσδιορισμού του σκοπού σε ισοδύναμες μορφές

 

Στο κείμενο 31 συναντάμε και την ακόλουθη φράση: …in certamem ruit… (ρίχτηκε στη μάχη)

Όπως παρατηρούμε, ο εμπρόθετος προσδιορισμός in certamen  είναι ένας προσδιορισμός του σκοπού. Το ουσιαστικό certamen έχει ετυμολογική συγγένεια με το ρήμα (certo = μάχομαι). Ας δούμε πως μπορούμε να διατυπώσουμε τον προσδιορισμό του σκοπού με όλους τους τρόπους που μπορεί να μας ζητηθούν στις εξετάσεις:

 

 • Με τελική πρόταση: ruit, ut certaret. Παρατηρούμε ότι το ρήμα της δευτερεύουσας τελικής πρότασης τίθεται σε υποτακτική παρατατικού, καθώς το ρήμα εξάρτησης είναι ιστορικού χρόνου (παρακείμενος).
 • Με αναφορική – τελική πρόταση: ruit, qui certaret. Ισχύει η ίδια ακολουθία χρόνων που συναντήσαμε και στη απλή τελική πρόταση.  
 • Με την αιτιατική του σουπίνο: ruit, certatum.
 • Χρησιμοποιώντας την πρόθεση ad ή την πρόθεση in και την αιτιατική του γερουνδίου: ruit, ad certandum
 • Χρησιμοποιώντας την πρόθεση gratia ή causa και τη γενική του γερουνδίου: ruit certandi causa.

 

 

 

 

 

Ασκήσεις για εξάσκηση

 

 

Στις ακόλουθες προτάσεις υπάρχει προσδιορισμός του σκοπού:

 

α. …complures praedonum duces forte salutatum ad eum venerunt.

β. …se ipsum captum venisse eos existimasset.

γ. …nuntiaverunt virtutem eius admiratum se venisse.

δ. …ad eum attulissent, ut eo uteretur. 

 

Στις παραπάνω προτάσεις να αποδώσετε με όλους τους δυνατούς τρόπους τον προσδιορισμό του σκοπού:

 

 

 

 

Απαντήσεις των ασκήσεων

 

 

Ο προσδιορισμός του σκοπού μπορεί να αποδοθεί με τους ακόλουθους τρόπους:

 

α. …complures praedonum duces forte salutatum ad eum venerunt.

 • …complures praedonum duces venerunt ut salutarent  (τελική πρόταση)
 • …complures praedonum duces venerunt qui salutarent (αναφορική τελική πρόταση)
 • …complures praedonun duces venerunt ad salutandum (ad + αιτιατική του γερουνδίου)
 • …complures praedonum duces venerunt salutandi gratia (gratia + γενική γερουνδίου)

 

β. ……se ipsum captum venisse eos existimasset.

 • ut se ipsum caperent venisse eos existimasset (τελική πρόταση)
 • qui se ipsum caperent venisse eos existimasset (αναφορική τελική πρόταση)
 • ad se ipsum capiendum venisse eos existimasset (ad + αιτιατική του γερουνδίου)
 • se ipsum capiendi causa venisse eos existimasset (causa + γενική του γερουνδίου)

 

γ. …nuntiaverunt virtutem eius admiratum se venisse.

 • nuntiaverunt se venisse ut virtutem eius admirarentur (τελική πρόταση)
 • nuntiaverunt se venisse qui virtutem eius admirarentur (αναφορική τελική πρόταση)
 • nuntiaverunt virtutem eius admiratum se venisse (αιτιατική του σουπίνο)
 • nuntiaverunt se venisse virtutem eius admirandi causa ( causa + γενική του γερουνδίου)

 

 

δ.  …ad eum attulissent, ut eo uteretur. 

 • ad eum attulissent, qui eo uteretur (αναφορική τελική πρόταση)
 • ad eum attulissent, eo usum (αιτιατική του σουπίνο)
 • ad eum attulissent, ad attendum eo (ad + αιτιατική του γερουνδίου)
 • ad eum attulissent, eo utendi causa (causa + γενική του γερουνδίου)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετατροπή προτάσεων σε μετοχές – Λατινικά

Η μετατροπή προτάσεων σε μετοχές είναι μια συνηθισμένη άσκηση τόσο στα Αρχαία Ελληνικά, όσο και στα Λατινικά. Στις γλώσσες αυτές η σύνταξη με μετοχή ή αντίστοιχη πρόταση είναι τις περισσότερες φορές ισοδύναμη. Φυσικά, υπάρχουν λεπτές σημασιολογικές διαφορές, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις δεν είναι αντιληπτές από τους σημερινούς αναγνώστες. Η γλώσσα είναι ζωντανός οργανισμός και σε κάθε περίπτωση από εμάς τους αναγνώστες αυτών των κειμένων λείπει η βιωματική εμπειρία, η ζώσα εμπειρία της ομιλίας.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η χρήση της κατηγορηματικής μετοχής στα αρχαία Ελληνικά. Όπως είδαμε, η χρησιμοποίησή της από τους συγγραφείς υποδήλωνε την αντικειμενικότητα των γραφομένων.

Στη συνέχεια, θα εστιάσουμε στα κείμενα που βρίσκονται στην εξεταστέα ύλη του μαθήματος των Λατινικών. Θα εντοπίσουμε τις προτάσεις, που είναι δόκιμο να μετατραπούν σε μετοχικές και θα προβούμε στις απαραίτητες αλλαγές, ώστε το αποτέλεσμα να είναι αποδεκτό.

 

 

 

Για το άρθρο μας "Μετατροπή προτάσεων σε μετοχές" επιλέξαμε αυτή τη σύνθεση του lonfeldt. Πρόκειται για μια σύνθεση αφηρημένης ζωγραφικής με έντονα χρώματα.

 

 

Μετατροπή προτάσεων σε μετοχές – Κάποιες γενικές παρατηρήσεις

 

 

Η άσκηση της μετατροπής μπορεί να ζητηθεί με δύο τρόπους:

 • Να ζητηθεί από εμάς να συμπτύξουμε μια δευτερεύουσα πρόταση στην αντίστοιχη μετοχή ( π.χ. μια αιτιολογική πρόταση σε αιτιολογική μετοχή ) ή
 • Να μας δοθούν δύο κύριες προτάσεις και να μας ζητηθεί να μετατρέψουμε τη μια από τις δύο ( συνήθως την πρώτη ) σε μετοχή. 

 

 

Σημεία που πρέπει να προσέξουμε:

 • Το σημαντικότερο σημείο σε οποιαδήποτε άσκηση μετατροπής στα Λατινικά είναι η χρονική αλληλουχία. Αυτή η επισήμανση θα μας καθοδηγήσει για τον χρόνο της μετοχής που θα χρησιμοποιήσουμε.
 • Είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι η Λατινική γλώσσα δεν έχει μετοχή ενεργητικής φωνής για να δηλώσει το προτερόχρονο. 
 • Όταν, λοιπόν, χρησιμοποιούμε μια μετοχή παρακειμένου – η οποία δηλώνει το προτερόχρονο – χρησιμοποιούμε υποχρεωτικά παθητική σύνταξη, εφόσον η μετοχή παρακειμένου ανήκει στην παθητική φωνή.  

 

 

Ας δούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μας δίνεται η περίοδος:

 

Postquam Caesar audivit salutationem, dixit. Η περίοδος μεταφράζεται ως εξής: “Αφού ο Καίσαρας άκουσε τον χαιρετισμό, είπε”.

Παρατηρούμε ότι η χρονική πρόταση δηλώνει μια πράξη που προηγείται χρονικά της κύριας. Επομένως, η μετοχή μας οφείλει να δηλώνει το προτερόχρονο. Η μόνη μετοχή, ωστόσο, που δηλώνει την προτερόχρονη πράξη στα Λατινικά είναι η μετοχή του παθητικού παρακειμένου. Στην περίπτωσή μας η μετοχή auditus, audita, auditum, η οποία σημαίνει “αυτός, αυτή, αυτό που ακούστηκε”. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι η κατά λέξη απόδοση θα είναι: “Αφού ο χαιρετισμός ακούστηκε από τον Καίσαρα, (ο Καίσαρας) είπε.”

Η μετάφραση που κάνουμε εμείς στα νέα Ελληνικά ακολουθεί την ενεργητική σύνταξη, διότι η χρήση της μετοχής δεν αποδίδει μια πραγματικά παθητική σύνταξη, αλλά οφείλεται στην ανάγκη να δηλωθεί η χρονική ακολουθία. Η πρόταση θα αποδοθεί με μετοχή ως εξής: Audita salutatione ( a Caesare ) , dixit. 

Για να κατανοήσουμε το εύρος του φαινομένου, ας δούμε την ίδια πρόταση και την απόδοσή της στα αρχαία Ελληνικά

“Ἐπεί ἤκουσε, εἷπε”

“Ἀκούσας, εἷπε”

Στην περίπτωση των αρχαίων Ελληνικών η ενεργητική σύνταξη είναι παρούσα και στην περίπτωση της μετοχής και στην περίπτωση της δευτερεύουσας πρότασης. Ο λόγος είναι ότι στα αρχαία Ελληνικά η μετοχή αορίστου με την οποία δηλώνουμε το προτερόχρονο υπάρχει και στην ενεργητική και στην παθητική φωνή.

 

 

 

 

Μετατροπή προτάσεων σε μετοχές ανά κείμενο

 

Επιλέγουμε από κάθε κείμενο της εξεταστέας ύλης τις προτάσεις που είναι δόκιμο να αποδοθούν με μετοχή. Είναι σημαντικό η νέα μορφή που θα προκύψει να είναι και νοηματικά αποδεκτή. Για την καλύτερη μελέτη του φαινομένου, παραθέτουμε παραδείγματα μετατροπής προτάσεων σε αντίστοιχες μετοχές, επεξηγώντας τις επιλογές που κάνουμε κατά τη μετατροπή.

Στη συνέχεια, παραθέτουμε ασκήσεις για αυτενέργεια. Στο τέλος, βρίσκονται συγκεντρωτικά οι απαντήσεις. Μπορείτε να μας αποστείλετε τις τυχόν απορίες σας, ώστε να σας εξηγήσουμε τα σημεία που ενδεχομένως σας προβλημάτισαν.

 

 

 

Κείμενο 3  ( Η περιπέτεια της Ανδρομέδας )

 

Neptunus iratus urget beluam marinam, quae incolis nocet .

Neptunus iratus urget beluam marinam incolis nocentem .

 

Η δευτερεύουσα πρόταση ( quae incolis nocet )  είναι αναφορική. Άρα, θα χρησιμοποιήσουμε επιθετική μετοχή συνημμένη στο beluam το οποίο είναι και το αντικείμενο του ρήματος. 

 

 

Κείμενο 5  ( Ένας λάτρης του Βιργιλίου )

 

Monumentum eius, quod Neapoli iacebat, pro templo habebat.

Monumentum eius Neapoli iacens pro tempo habebat.

 

Έχουμε και πάλι αναφορική πρόταση η οποία ισοδυναμεί με επιθετική μετοχή. Η μετοχή iacens είναι συνημμένη στο monumentum, το οποίο είναι και αντικείμενο του ρήματος.

 

 

 

Κείμενο 11  ( Η Ρώμη και η Καρχηδόνα )

 

 • Μετατροπή δευτερευουσών προτάσεων σε μετοχή

 

Postea Alpes, quae Italiam ab Gallia seiungunt, cum elephantis transiit.

Postea Alpes, Italiam ab Gallia seiungentes, cum elephantis transiit.

 

Η αναφορική πρόταση μετατρέπεται σε επιθετική μετοχή. Είναι συνημμένη στο Alpes, το οποίο είναι και το αντικείμενο του ρήματος transiit. Ας προσέξουμε, επιπλέον, ότι χρησιμοποιούμε μετοχή ενεστώτα, καθώς στις δυο προτάσεις δηλώνεται το σύγχρονο.

 

Postquam XIV annos in Italia complevit, Carthaginienses eum in Africam revocaverunt.

XIV annis completis, Carthaginienses eum in Africam revocaverunt.

 

Η χρονική μας πρόταση δηλώνει το προτερόχρονο. Επομένως, οφείλουμε να χρησιμοποιήσουμε μετοχή παρακειμένου. Αυτό σημαίνει, ωστόσο, ότι αλλάζουμε σύνταξη και από ενεργητική θα χρησιμοποιήσουμε παθητική. Έτσι, η κατά λέξη μετάφραση δεν θα είναι πλέον “Αφού συμπλήρωσε 14 χρόνια…” , αλλά “Αφού συμπληρώθηκαν 14 χρόνια…”. Η μετοχή μας θα είναι νόθος αφαιρετική απόλυτη καθώς το ποιητικό αίτιο a Hannibale είναι νοηματικά και αντικείμενο του ρήματος revocaverunt. 

 

 

 • Μετατροπή μιας εκ των δύο κύριων προτάσεων σε μετοχή:

 

Hannibal, dux Carthaginiensis, VI ET XX annos natus, omnes gentes Hispaniae bello superavit et Saguntum vi expugnavit.

Hannibal, dux Carthaginiensis, VI et XII annos natus, omnibus gentibus Hispaniae superatis, Saguntum vi expugnavit.

 

Μετατρέψαμε την πρώτη κύρια πρόταση σε χρονική μετοχή, καθώς η πράξη που δηλώνει προηγείται λογικά της δεύτερης. Για να δηλώσουμε το προτερόχρονο είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουμε μετοχή παρακειμένου. Έτσι, η κατά λέξη μετάφραση γίνεται “Αφού όλα τα έθνη της Ισπανίας νικήθηκαν από τον Αννίβα”, αντί για “Αφού νίκησε όλα τα έθνη της Ισπανίας”.

Η μετοχή είναι απόλυτη, καθώς το υποκείμενό της gentibus δεν είναι κάτι άλλο συντακτικά στη πρόταση που σχηματίζεται και στην οποία ανήκει. Κατά συνέπεια, τίθεται σε πτώση αφαιρετική, όπως όλες οι απόλυτες μετοχές στα Λατινικά. Πρόκειται για νόθη αφαιρετική απόλυτη, καθώς το ποιητικό της αίτιο a Hannibale είναι νοηματικά και το υποκείμενο Hannibal του ρήματος της πρότασης στην οποία και ανήκει.

 

apud Tricinum, Trebiam, Trasumenum et Cannas copias Romanorum profligavit et delevit.

apud Tricinum, Trebiam, Trasumenum et Cannas copias Romanorum profligatas delevit.

 

Μετατρέψαμε την πρώτη πρόταση σε χρονική μετοχή. Είναι συνημμένη στο copias το οποίο είναι και αντικείμενο του ρήματος delevit. 

 

 

Κείμενο 13  ( Πως η γνώση νίκησε τη δεισιδαιμονία )

 

Sulpicius Gallus legatus Luci Aemili Pauli erat, qui bellum adversus Persen regem gerebat.

Sulpicius Gallus legatus erat Luci Aemili Pauli gerentis bellum adversus Persen regem.

 

Μετατρέψαμε τη δευτερεύουσα αναφορική πρόταση σε επιθετική μετοχή. Είναι συνημμένη στον όρο Luci Aemili  Pauli , ο οποίος είναι και γενική κτητική στον όρο της κύριας πρότασης legatus. 

 

Quia ille metum exercitus Romani vicerat, imperator adversarios vincere potuit!

Ab illo metu exercitus Romani victo imperator adversarios vincere potuit.

 

Η αιτιολογική πρόταση θα μετατραπεί σε αιτιολογική μετοχή. Εφόσον δηλώνει το προτερόχρονο, θα χρησιμοποιήσουμε μετοχή παρακειμένου. Επομένως, η κατά λέξη μετάφραση θα είναι “Επειδή ο φόβος του Ρωμαϊκού στρατού νικήθηκε από αυτόν, ο αυτοκράτορας μπόρεσε να νικήσει τους εχθρούς”. Η μετοχή μας είναι γνήσια αφαιρετική απόλυτη, καθώς το υποκείμενό της metu δεν έχει κάποια άλλη συντακτική λειτουργία.

 

 • Μετατροπή κύριας πρότασης σε μετοχή:

 

Από τις δύο κύριες προτάσεις που ακολουθούν θα μετατρέψουμε την πρώτη σε χρονική μετοχή.

 

Ob repentinum monstrum terror animos militum invaserat et exercitus fiduciam amiserat.

ob repentinum mostrum terrore animis militum invasis exercitus fiduciam amiserat.

 

Και σε αυτήν την περίπτωση η μετοχή μας θα είναι γνήσια αφαιρετική απόλυτη καθώς το υποκείμενό της animis δεν έχει κάποιον άλλον συντακτικό ρόλο στην πρόταση στην οποία ανήκει.

 

 

 

 

Κείμενο 14  ( Ένα φοβερό όνειρο ) 

 

 

 • Μετατροπή δευτερεύουσας πρότασης σε μετοχή:

 

Quem simul aspexit Cassius, timorem concepit

Eo aspecto Cassius timorem concepit

 

Μετατρέψαμε την χρονική πρόταση σε χρονική μετοχή. Για να αποδοθεί σωστά το νόημα προτιμήσαμε να χρησιμοποιήσουμε τη δεικτική αντωνυμία is, ea , id  ως υποκείμενο της μετοχής aspecto. Πρόκειται για νόθη αφαιρετική απόλυτη μετοχή, καθώς το εννοούμενο ποιητικό αίτιο a Cassio είναι νοηματικά και το υποκείμενο του ρήματος concepit. 

 

 •  Μετατροπή κυρίων προτάσεων σε μετοχές:

 

Timorem concepit nomenque eius audire cupivit.

Timore concepto Cassius nomen eius audire cupivit.

 

Και σε αυτή την περίπτωση η μετοχή μας είναι νόθος αφαιρετική απόλυτη.

 

Tum terror Cassium concussit et e somno eum excitavit.

Terror Cassium concussum e somno excitavit.

 

Σε αυτή την περίπτωση έχουμε χρονική μετοχή συνημμένη στο αντικείμενο Cassium του ρήματος excitavit.

 

 

 

 

 

Μέρος Δεύτερο – Ασκήσεις για αυτενέργεια

 

Κείμενο 14  ( Ένα φοβερό όνειρο ) 

 

 

Στις περιόδους που ακολουθούν να συμπτύξετε την πρώτη από τις δύο κύριες προτάσεις σε αντίστοιχη μετοχή: 

 

Cassius servos inclamavit et de homine eos interrogavit.

Cassius iterum se somno dedit eandemque speciem somniavit.

 

 

Κείμενο 15  ( Τα ήθη των Γερμανών )

 

 

Να μετατρέψετε τη δευτερεύουσα πρόταση σε αντίστοιχη μετοχή:

 

Cum civitas bellum gerit, magistratus creantur.

 

 

 

Κείμενο 20  ( Πίσω από τις κουρτίνες ή πως ο Κλαύδιος έγινε αυτοκράτορας )

 

Να μετατρέψετε τη δευτερεύουσα πρόταση σε αντίστοιχη μετοχή: 

 

Ab his in castra delatus est tristis et trepidus, dum obvia turba eum miseratur.  

 

 

 

 

Κείμενο 21  ( Πως πήρε το όνομά του το Πίσαυρο )

 

Να μετατρέψετε τη δευτερεύουσα πρόταση σε μετοχή:

 

Nam Pisaurum dicitur, quod illic aurum pensatum est. 

 

 

 

Κείμενο 25  ( Πως ένα σύκο στάθηκε η αφορμή να καταστραφεί η Καρχηδόνα )

 

Να μετατρέψετε την πρώτη από τις δύο προτάσεις σε μετοχή: 

 

Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine et inquit.

 

 

 

Κείμενο 27   ( Το πνεύμα ωριμάζει όπως οι καρποί )

 

Να μετατρέψετε τη δευτερεύουσα πρόταση σε αντίστοιχη μετοχή:

 

quae dura et acerba nascuntur, post fiunt mitia et iucunda.

 

 

 

 

Κείμενο 29  ( Ο Οκταβιανός, ο παπουτσής και το κοράκι )

 

 

Να μετατρέψετε τις δευτερεύουσες προτάσεις σε αντίστοιχες μετοχές:

 

Cum Octavianus post victoriam Actiacam Romam rediret, homo quidam ei occurrit corvum tenens.

Quotiescumque avis non respondebat, sutor dicere solebat.

 

 

 

Κείμενο 31  ( Η γενναιότητα δεν βγαίνει πάντα σε καλό )

 

 

α. Να μετατρέψετε τις δευτερεύουσες προτάσεις σε αντίστοιχες μετοχές:

 

Is cum aliquando abiret, edixit.

Sed consul, cum in castra revertisset , adulescentem morte multavit.

 

 

β. Να μετατρέψετε την πρώτη από τις κύριες προτάσεις σε μετοχική:

 

hasta eum transfixit et armis spoliavit.

 

 

 

 

Κείμενο 34   ( Ο Σκιπίωνας ο Αφρικανός και οι λήσταρχοι )

 

α. Να μετατρέψετε τις δευτερεύουσες προτάσεις σε αντίστοιχες μετοχές:

 

Quod ut praedones animadverterunt, abiectis armis ianuae appropinquaverunt.

Haec postquam domestici Scipioni  rettulerunt, is fores reserari intromitti iussit.

Cum ante vestibulum dona posuissent, domum reverterunt.

 

 

β. Να μετατρέψετε την πρώτη από τις κύριες προτάσεις σε μετοχή:

 

Praedones postes ianuae venerati sunt et cupide Scipionis dextram osculati sunt.

 

 

 

Κείμενο 36   ( Μια απόπειρα δωροδοκίας )

 

 

α. Να μετατρέψετε τη δευτερεύουσα πρόταση σε αντίστοιχη μετοχή:

 

Cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent, vultum risu solvit.

 

 

β. Να μετατρέψετε την πρώτη από τις κύριες προτάσεις σε μετοχική φράση:

 

 

Samnitium divitias contempsit et Samnites paupertatem eius mirati sunt.

 

 

 

 

Κείμενο 38   ( Η μοίρα της Καικιλίας )

 

α. Να μετατρέψετε τις δευτερεύουσες προτάσεις σε αντίστοιχες μετοχές:

 

Caecilia, uxor Metelli, dum more prisco omen nuptiale petit filiae sororis, ipsa fecit omen.

Nam mortu est Caecilia, quam Metellus, dum vixit, multum amavit.

 

 

β. Να μετατρέψετε την πρώτη από τις δύο κύριες προτάσεις σε μετοχική φράση:

 

Nam in sacello quodam nocte cum sororis filia persedebat expectabatque.

 

 

 

Κείμενο 42   ( Ο Κικέρωνας και η συνωμοσία του Κατιλίνα )

 

α. Να μετατραπεί η δευτερεύουσα πρόταση σε αντίστοιχη μετοχή:

 

…ea, quae imminent

 

 

β. Να μετατρέψετε την πρώτη από τις δύο κύριες προτάσεις σε μετοχική φράση:

 

qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque

 

 

 

 

Κείμενο 43   ( Η οργή της μάνας )

 

Να μετατρέψετε τις δευτερεύουσες προτάσεις σε αντίστοιχες μετοχές:

 

Ergo ego nisi peperissem (te), Roma non oppugnaretur;

nisi filium haberem, libera in libera patria mortua essem.

si pergis, aut immatura mors aut longa servitus manet.

 

 

 

Κείμενο 45   ( Μια επιστολή στα Ελληνικά αναπτερώνει το ηθικό των πολιορκημένων )

 

Να μετατρέψετε την πρώτη από τις δύο κύριες προτάσεις σε μετοχική φράση:

 

et haec tertio post die a quodam milite conspicitur et ad Ciceronem defertur.

Ille epistulam perlegit militesque adhortatur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέρος τρίτο – Οι απαντήσεις των ασκήσεων

 

Κείμενο 14

 

Cassius servos inclamatos et de homine interrogavit

Cassius iterum somno datus eandemque speciem somniavit.

 

 

Κείμενο 15 

 

Civitate bellum gerente magistratus creantur.

 

 

 

Κείμενο 20

 

Ab his in castra delatus est tristis et trepidus obvia turba eum miserante. 

 

 

Κείμενο 21 

 

Nam Pisaurum dicitur illic auro pensato.

 

 

Κείμενο 25 

 

 

A Catone allata quodam die in curiam fico praecoci  ex Carthagine inquit.

 

 

 

Κείμενο 27 

 

 

ea dura et acerba nascentia, post fiunt mitia et iucunda.

 

 

 

Κείμενο 29

 

Octaviano post victoriam Actiacam redeunti homo quidam occurrit corvum tenens. 

Ave / Avi non respondente sutor dicere solebat.

 

 

 

Κείμενο 31 

 

α. Is aliquando castris abiens edixit.

Sed consul in castra reversus, adulescentem morte multavit.

 

β.  hasta eum transfixum armis spoliavit.

 

 

 

Κείμενο 34

 

α. Quo (a praedonibus ) animadverso abiectis armis ianuae appropinquaverunt.

    His a domesticis Scipioni relatis is fores reserari eosque intromitti iussit.

   Donis ante vestibulum positis, domum reverterunt

 

 

β. Praedones postes ianuae venerati Scipionis dextram osculati sunt.

 

 

 

 

Κείμενο 36 

 

α. magno pondere auri publice misso ad eum a Samnitibus allato vultum risu solvit.

 

β. Samnitium divitiis ab eo contempsis Samnites paupertatem eius mirati sunt.

 

 

 

Κείμενο 38 

 

α. Caecilia, uxor Metelli, more prisco omen nuptiale petens filiae sororis, ipsa fecit omen.

Nam mortua est Caecilia, quam Metellus viventem multum amavit.

 

 

β. Nam in sacello quodam nocte cum sororis filia persedens expectabat.

 

 

 

Κείμενο 42 

 

α. ea imminentia

 

β. qui spe Catilinae mollibus sententiis alita (alta ) coniurationem nascentem non credendo confirmaverunt.

 

 

 

Κείμενο 43   ( Η οργή της μάνας )

 

Ergo non parto te a me Roma non oppugnaretur.

non habens filium libera in libera patria mortua essem.

te pergente aut immatura mors aut longa servitus manet.

 

 

 

Κείμενο 45 

 

(haec) tertio post die a quodam milite conspecta ad Ciceronem defertur.

Ille epistulam perlegens milites adhortatur.

 

Πρόσθετο Εκπαιδευτικό Υλικό για τα Λατινικά

Αυτή η σελίδα λειτουργεί ως ευρετήριο των κειμένων που δημοσιεύουμε σχετικά με το μάθημα των Λατινικών. Εκτός από τη βασική Γραμματική και το βασικό Συντακτικό,  μπορείτε να ανατρέξετε και σε πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό για τα Λατινικά.

Το μάθημα των Λατινικών αποτελεί βασική προτεραιότητα στο Πρόγραμμα Σπουδών του Φιλολογικού. Από την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου οι μαθήτριες και οι μαθητές της Β’ Λυκείου στην Κατεύθυνση των Ανθρωπιστικών σπουδών έχουν τη δυνατότητα να διδαχθούν το μάθημα.

 

Ο Σχεδιασμός

 

Τα Λατινικά είναι γλωσσικό μάθημα. Απαιτούν χρόνο και εξάσκηση. Διδάσκοντας το μάθημα δύο χρονιές και όχι μόνο στη Γ’Λυκείου, όπου και εξετάζεται Πανελλαδικά, προσφέρουμε τη δυνατότητα ουσιαστικής αφομοίωσης και εξάσκησης.

Εξίσου σημαντικό είναι και το γεγονός ότι με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ισορροπία στη μελέτη των άλλων τριών βασικών μαθημάτων.

 

 

Πρόσθετο Εκπαιδευτικό Υλικό για τα Λατινικά - Επιλέξαμε για τη σελίδα που δημοσιεύουμε τα κείμενά μας για τα Λατινικά τη φωτογραφία με ρωμαϊκά νομίσματα από τον nikita andreef

 

 

Το βασικό Εκπαιδευτικό Υλικό

 

Από την ιστοσελίδα μας, μπορείτε να ανατρέξετε στα βασικά γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα, όπως αναλύονται από τη σελίδα του υπουργείου. Έχουμε φροντίσει, ώστε η πρόσβαση να είναι εύκολη και άμεση. Επίσης, τα φαινόμενα παρουσιάζονται με τη μορφή καταλόγου, κάτι που επιτρέπει στους μαθητές να έχουν εποπτεία του υλικού και να προγραμματίζουν τη μελέτη τους.

 

Η βασική Γραμματική των Λατινικών βρίσκεται εδώ.

Το βασικό Συντακτικό των Λατινικών βρίσκεται εδώ.

 

 

Πρόσθετο Εκπαιδευτικό Υλικό για τα Λατινικά

 

Εκτός από το βασικό υλικό οι μαθήτριες και οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν συγκεκριμένα φαινόμενα σε μεγαλύτερο βάθος. Παρατίθεται η θεωρία – εστιάζοντας στα ζητήματα που χρήζουν προσοχής – , ασκήσεις και υποδειγματικές απαντήσεις.

Ο κατάλογος που παρατίθεται στη συνέχεια παρουσιάζει με αντίστροφη χρονολογική σειρά ( πρώτο παρατίθεται το τελευταίο κείμενο ), τα κείμενα που εστιάζουν σε συγκεκριμένα φαινόμενα.

Την ίδια ακριβώς δομή θα βρούμε και στις αντίστοιχες σελίδες για την Έκθεση και τα Αρχαία Ελληνικά.

 

 

 

 Συντακτικό 

 

 

 • Ο προσδιορισμός του σκοπού στα Λατινικά: Ο προσδιορισμός του σκοπού στη Λατινική Γλώσσα εκφέρεται με οκτώ τρόπους. Από αυτούς διδασκόμαστε τους πέντε. Παρατίθεται η θεωρία και υποδειγματικές απαντήσεις. Στη συνέχεια, υπάρχουν ασκήσεις για εξάσκηση, Στο τέλος του κειμένου, θα βρείτε και τις απαντήσεις των ασκήσεων. 

 

 • Μετατροπή προτάσεων σε μετοχές: Μια από τις βασικότερες ασκήσεις που θα συναντήσουμε. Παρατίθεται η θεωρία και υποδειγματικές απαντήσεις. Στη συνέχεια, θα βρείτε ασκήσεις για εξάσκηση από όλα τα κείμενα. 

 

 • Ο Προσδιορισμός του Χρόνου στα Λατινικά: Οι διαφορετικοί τρόποι, με τους οποίους οι χρήστες της Λατινικής Γλώσσας μπορούσαν να εκφράσουν επιρρηματικά τις χρονικές σχέσεις. Αναλύεται η χρήση των πτώσεων και παρατίθενται ασκήσεις με υποδειγματικές απαντήσεις. 

 

 • Ο Προσδιορισμός του Τόπου στα Λατινικά: Είναι αρκετοί οι τρόποι με τους οποίους δηλώνονταν ο τόπος στη Λατινική Γλώσσα. Είναι σημαντική η διάκριση των πόλεων από τις άλλες τοπικές έννοιες. Και πάλι, ιδιαίτερα σημαντική είναι η σωστή χρήση των πτώσεων. Παρατίθενται ασκήσεις και στη συνέχεια οι υποδειγματικές απαντήσεις. 

 

 

 

 

Συντακτικό των Λατινικών – Εκπαιδευτικό Υλικό

Το συντακτικό των Λατινικών έχει αρκετές ομοιότητες με το αντίστοιχο των Αρχαίων Ελληνικών. Ταυτόχρονα, όπως συμβαίνει και με τη γραμματική της Λατινικής, υπάρχουν σημεία στα οποία διαφοροποιείται. Η Λατινική χρησιμοποιεί περισσότερους ονοματικούς τύπους που προέρχονται από τα ρήματα. Επίσης, στη Λατινική θα δούμε και την εκτεταμένη χρήση της Αφαιρετικής πτώσεως.

Στην πραγματικότητα, και στις δύο γλώσσες δηλώνονται οι ίδιες νοηματικές σχέσεις. Εξάλλου, η επιστήμη της Γλωσσολογίας έχει αποδείξει ότι αυτό συμβαίνει με όλες τις ανθρώπινες γλώσσες. Αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος που κάθε γλώσσα εκφέρει τις νοηματικές σχέσεις.

 

Συντακτικό των Λατινικών – Κυριαρχία της Παθητικής Σύνταξης

Συντακτικό των λατινικών - Εικόνα από την αρχαία αγορά της Ρώμης

Από πολύ νωρίς η σπουδάστρια και ο σπουδαστής της Λατινικής διαπιστώνει την εκτεταμένη χρήση της παθητικής σύνταξης. Συνοπτικά, εδώ αναφέρουμε ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Λατινική γλώσσα δεν έχει μετοχή στην Ενεργητική Φωνή, με την οποία να δηλώνεται το προτερόχρονο.

Κάθε φορά λοιπόν, που επιθυμούσαν να δηλώσουν με μια μετοχή κάποια πράξη, η οποία ήταν προγενέστερη της πράξης που δήλωνε το ρήμα, ήταν υποχρεωμένοι να αλλάξουν σύνταξη.

Ας δούμε ένα παράδειγμα. Η περίοδος “αφού άκουσε, αποχώρησε” θα μπορούσε να αποδοθεί στα Αρχαία Ελληνικά ως εξής:

ἐπεὶ ἤκουσεἀπῆλθεν“.

Η ίδια φράση μπορεί να αποδοθεί με μια μετοχή αορίστου και ένα ρήμα.

ἀκούσας , ἀπῆλθεν.

 Παρατηρούμε ότι και στις δύο περιπτώσεις η Ενεργητική σύνταξη έχει διατηρηθεί και το νόημα είναι ακριβώς το ίδιο. Η χρονική μετοχή αντιστοιχεί στη χρονική πρόταση. Και στις δύο περιπτώσεις δηλώνεται ότι το υποκείμενο πρώτα άκουσε και μετά έφυγε.

Η Ιδιαιτερότητα της Λατινικής 
Ας δούμε τώρα πως θα αποδοθεί στα Λατινικά η περίοδος:  Αφού ο Καίσαρ άκουσε τον χαιρετισμό, είπε.
 • Με δευτερεύουσα χρονική πρόταση: Cum Caesar audivisset salutationem, dixit.
 • Με χρονική μετοχή: Audita salutatione, Caesar dixit.

Αν δοκιμάσουμε να κάνουμε κατά λέξη μετάφραση, θα διαπιστώσουμε ότι με την πρώτη περίπτωση αποδίδουμε επακριβώς τη φράση “αφού ο Καίσαρας άκουσε το χαιρετισμό, είπε.”

Στη δεύτερη όμως περίπτωση η κατά λέξη μετάφραση είναι: “αφού ο χαιρετισμός ακούστηκε, ο Καίσαρας είπε.”

Όπως είπαμε, στα Λατινικά δεν έχουμε μετοχή που να δηλώνει την προτερόχρονη πράξη στην Ενεργητική Φωνή. Αυτό οδηγεί στο να αλλάξουμε σύνταξη και να χρησιμοποιήσουμε τη μετοχή του παθητικού παρακειμένου.

Στο φαινόμενο θα επανέλθουμε και σε άλλα κείμενα. Αυτό που είναι σημαντικό να τονίσουμε είναι ότι αυτό δεν αποτελεί κάποια αδυναμία της Λατινικής. Είναι εγγενής διαδικασία που προκύπτει από τη λειτουργία της Γλώσσας, ως ζωντανού οργανισμού. Κάθε Γλώσσα έχει τον δικό της τρόπο να λειτουργεί και αυτό δεν την καθιστά ανώτερη ή κατώτερη από κάποια άλλη. Μόνο, διαφορετική σε κάποια σημεία.

Συντακτικό των Λατινικών – Οι βασικές ενότητες

Στη συνέχεια, παραθέτουμε τις βασικές ενότητες του συντακτικού των Λατινικών, όπως αυτές αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. Αναλύονται όλα τα βασικά σημεία που χρειάζεται να γνωρίζουμε, ώστε στη συνέχεια να προχωρήσουμε σε πιο σύνθετα φαινόμενα. Αναλυτικά:

Η Δομή της Πρότασης

Η Σύνταξη του Απαρεμφάτου

Η Μετοχή

Η Αφαιρετική Απόλυτη Μετοχή

Σύμπτυξη Πρότασης σε Μετοχή

Η Χρήση των Πλάγιων Πτώσεων

Η Συντακτική Λειτουργία της Γενικής

Η Συντακτική Λειτουργία της Δοτικής

Η Συντακτική Λειτουργία της Αφαιρετικής

Ο Β’ Όρος Σύγκρισης – Η Απόλυτη Σύγκριση

Η Αυτοπάθεια

Η Αλληλοπάθεια

Η Έκφραση της Απαγόρευσης

Μετατροπή της Ενεργητικής Σύνταξης σε Παθητική

Ο Προσδιορισμός του Τόπου και του Χρόνου

Το Αίτιο

Η Ακολουθία των Χρόνων

Οι Δευτερεύουσες Προτάσεις

Οι Δευτερεύουσες Αιτιολογικές Προτάσεις

Οι Δευτερεύουσες Τελικές Προτάσεις

Οι Δευτερεύουσες Επιρρηματικές Συμπερασματικές Προτάσεις

Οι Δευτερεύουσες Εναντιωματικές και Παραχωρητικές Προτάσεις

Οι Δευτερεύουσες Χρονικές Προτάσεις

Οι Δευτερεύουσες Υποθετικές Προτάσεις

Οι Δευτερεύουσες Παραβολικές Προτάσεις

Οι Δευτερεύουσες Αναφορικές Προτάσεις

Οι Δευτερεύουσες Πλάγιες Ερωτηματικές Προτάσεις

Οι Δευτερεύουσες Βουλητικές Προτάσεις

Οι Δευτερεύουσες Ουσιαστικές Συμπερασματικές Προτάσεις

Οι Δευτερεύουσες Ενδοιαστικές Προτάσεις

 

Ο Σύνδεσμος Cum

Τα Είδη του Χρονικού Συνδέσμου Cum

 

Το Γερούνδιο, το Σουπίνο και το Γερουνδιακό

Η Συντακτική Λειτουργία του Γερουνδίου

Η Συντακτική Λειτουργία του Γερουνδιακού

Η Συντακτική Λειτουργία του Σουπίνο

 

Γραμματική των Λατινικών – Βασικό Εκπαιδευτικό Υλικό

Η Γραμματική των Λατινικών και η εξοικείωση με τις βασικές μορφές της είναι το πρώτο βήμα για την εκμάθηση της Γλώσσας.

Στο κείμενό μας θα παραθέσουμε με τη μορφή links τα βασικά σημεία, όπως παρατίθενται στον ιστότοπο του Υπουργείου. Πρόκειται, όπως έχουμε επισημάνει στο αντίστοιχο κείμενο για τη Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής για μια πολύ καλή δουλειά.

Ο τρόπος με τον οποίο κατανέμουμε τα links στη σελίδα θα βοηθήσει τη μαθήτρια και το μαθητή να έχει εποπτεία των γραμματικών φαινομένων.

 

 

 

Γραμματική των λατινικών – Μια Γλώσσα Παγκόσμια και διαχρονικά Επιδραστική.

 

Γραμματική των Λατινικών - Επιλέξαμε μια εικόνα από το εσωτερικό της villa Borghese

 

Τα Λατινικά ήταν στην εποχή της κυριαρχίας της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, ό,τι πιο κοντινό θα χαρακτηρίζαμε με σημερινούς όρους ως παγκόσμια γλώσσα. Ήταν το απαραίτητο εφόδιο για να κινηθεί κανείς και να λειτουργήσει στον ενοποιημένο κατά κάποιον τρόπο κόσμο.

Αυτή η διαδικασία ξεκίνησε κατά την Ελληνιστική περίοδο, η οποία είχε ως βασικό αποτέλεσμα τη διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας. Η συγκεκριμένη μορφή της Γλώσσας είναι γνωστή ως Ελληνιστική Κοινή.

Τα Λατινικά υπήρξαν ιδιαίτερα σημαντικά και κατά τον Μεσαίωνα. Τα συγγράμματα γράφονταν στα Λατινικά. Η διδασκαλία στα Πανεπιστήμια είχε ως βάση τη Λατινική. Ας συνυπολογίσουμε σε όλα τα προηγούμενα και το ότι η Λατινική Γλώσσα είναι η μητέρα γλώσσα των λεγόμενων Ρομανικών Γλωσσών.

Χαρακτηριστικά μπορούμε να αναφέρουμε τα Ιταλικά, τα Ισπανικά, τα Γαλλικά, τα Πορτογαλικά, τα Ρουμανικά. Ας αναλογισθούμε μόνο ότι το μεγαλύτερο τμήμα της Αμερικανικής Ηπείρου μιλά μια Ρομανική γλώσσα και θα κατανοήσουμε τη σημασία και το εύρος της Λατινικής.

 

 

Η Γραμματική των Λατινικών

 

Χαρακτηριστικό της Λατινικής Γλώσσας είναι η ύπαρξη πολλών κλιτών τύπων. Σε αυτό η γλώσσα διαφέρει από τα Αγγλικά, για παράδειγμα. Θα πρέπει να σημειώσουμε, ωστόσο, ότι για τον σπουδαστή της Λατινικής η δομή της Γλώσσας είναι πολύ βοηθητική. Οι κανόνες είναι ξεκάθαροι, οι εξαιρέσεις επίσης. Υπάρχει μια αυστηρότητα και μια σαφήνεια στη Γλώσσα, η οποία μας βοηθά να προσεγγίσουμε πιο εύκολα τη Λατινική.

Στη συνέχεια, παραθέτουμε τη Γραμματική των Λατινικών, όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου study4exams.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο η σπουδάστρια και ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει σημεία στα οποία θα ήθελε να επικεντρωθεί και να μελετήσει διεξοδικότερα. Ως πρώτο βήμα λοιπόν, και ως ψηφιακή βάση των βασικών κανόνων που βρίσκουμε στη Γραμματική των Λατινικών, παραθέτουμε πιο κάτω τα αντίστοιχα γραμματικά κεφάλαια.

 

 

Γραμματική των Λατινικών – Τα Κεφάλαια

 

Τα Ουσιαστικά

Τα Επίθετα

Τα Παραθετικά των Επιθέτων

Τα Παραθετικά των Επιρρημάτων

Οι Αντωνυμίες

Τα Αντωνυμικά Επίθετα

Το Βοηθητικό Ρήμα (Sum – Fui – Esse)

Οι Τέσσερις Συζυγίες των Ρημάτων

Τα Δεκαπέντε Ρήματα της Γ’ Συζυγίας σε -io

Τα Βασικά Ανώμαλα Ρήματα

Τα Αποθετικά και Ημιαποθετικά Ρήματα

Τα Ελλειπτικά Ρήματα

Τα Βασικά Απρόσωπα Ρήματα

Η Ενεργητική και η Παθητική Περιφραστική Συζυγία

 

 

Τα Κείμενά μας για τα Λατινικά

 

Μπορείτε να ανατρέξετε και στη σελίδα μας, η οποία λειτουργεί ως ευρετήριο για τα κείμενα που δημοσιεύουμε σχετικά με το μάθημα των Λατινικών. Εκεί, τα φαινόμενα αναλύονται σε μεγαλύτερο βάθος και παρατίθενται ασκήσεις και υποδειγματικές απαντήσεις. Η σελίδα ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με νέο υλικό.

Επίσης, μπορείτε να δείτε τις αντίστοιχες σελίδες για την Έκθεση και τα Αρχαία Ελληνικά.

 

Ο Προσδιορισμός του Τόπου στα Λατινικά

Ο Προσδιορισμός του τόπου – Γενικές παρατηρήσεις

 

Ο προσδιορισμός του τόπου στα Λατινικά εκφέρεται με συγκεκριμένους τρόπους για κάθε περίπτωση.

Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι, όταν ο προσδιορισμός του τόπου αφορά το όνομα μιας πόλης ή ενός μικρού νησιού, τότε εκφέρεται απρόθετα.

Το ίδιο συμβαίνει και με το ουσιαστικό domus, το οποίο στις πλάγιες πτώσεις της β’ κλίσης έχει επιρρηματική σημασία.

 

Ο προσδιορισμός του τόπου - Επιλέξαμε εικόνα που ονομάζεται casa di menandro (το σπίτι του Μένανδρου) από την Πομπηία.

Η στάση σε τόπο

Ο προσδιορισμός του τόπου ως στάση σε τόπο εκφέρεται ως εξής:

 • Με επιρρήματα που δηλώνουν τόπο: (ubi, hic, illic, ibi). Στο κείμενο 27 έχουμε αυτήν ακριβώς την περίπτωση: Cum Accius ex urbe Roma Tarentum venisset, ubi  Pacuvius recesserat…

 

 • Με ονόματα πόλεων ή μικρών νησιών α’ ή β’ κλίσης στον ενικό αριθμό. Σε αυτή την περίπτωση η στάση σε τόπο δηλώνεται με απρόθετη γενική: Romae sum ( είμαι στη Ρώμη), et in custodiam in Ephesi  tradidit. (και τον παρέδωσε στη φυλακή στην Έφεσο)

 

 • Με το ουσιαστικό domus στη γενική πτώση. Και σε αυτήν την περίπτωση ο προσδιορισμός του τόπου (στάση σε τόπο) εκφέρεται με απρόθετη γενική. Στο κείμενο 24 έχουμε την εξής περίπτωση: …ancilla dixisset eum domi  non esse…

 

 • Με οποιοδήποτε όνομα τρίτης κλίσης ή πληθυντικού αριθμού – ανεξάρτητα κλίσης – χρησιμοποιούμε απρόθετη αφαιρετική. Athenis sum, Carthagine sum. Ας προσέξουμε ότι το ουσιαστικό Athenae είναι πρώτης κλίσεως. Επειδή, όμως είναι στον πληθυντικό αριθμό χρησιμοποιούμε απρόθετη αφαιρετική.

 

 • Με ουσιαστικά τα οποία έχουν τα ίδια τοπική σημασία. (locus, terra, castra ). Στην περίπτωση που αυτά τα ουσιαστικά συνοδεύονται από επιθετικό προσδιορισμό, τότε χρησιμοποιούμε απρόθετη αφαιρετική. Στα κείμενο 15 θα συναντήσουμε την εξής περίπτωση: Locis frigidissimis pelles solum habent… ( Σε τόπους πάρα πολύ παγωμένους φορούν μόνο δέρματα…). Να σημειώσουμε ότι το ουσιαστικό locus (τόπος), τίθεται σε αφαιρετική ακριβώς διότι συνοδεύεται από το επίθετο frigidus, a, um. 

 

 • Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση – όταν δεν έχουμε όνομα πόλης ή μικρού νησιού ή το ουσιαστικό domus, θα χρησιμοποιήσουμε την πρόθεση in (ad) + αφαιρετική: In Asia sum (είμαι στην Ασία).

 

 

 

Η κίνηση σε τόπο

 

 

Ο προσδιορισμός του τόπου ως κίνηση σε τόπο εκφέρεται ως εξής:

 • Με τα αντίστοιχα επιρρήματα που δηλώνουν τόπο: (eo, hoc, hunc, illuc, illo, quo)

 

 • Όταν έχουμε να κάνουμε με ονόματα πόλεων ή μικρών νησιών ο προσδιορισμός του τόπου εκφέρεται απρόθετα. Αυτή τη φορά χρησιμοποιούμε απρόθετη αιτιατική. Στο κείμενο 14 συναντάμε την εξής φράση: …Athenas confugit (…κατέφυγε στην Αθήνα).

 

 •  Με την αιτιατική του ουσιαστικού domus. Στο κείμενο 34 διαβάζουμε: …domum reverterunt (…επέστρεψαν στην πατρίδα)

 

 • Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε εμπρόθετο προσδιορισμό, ο οποίος εκφέρεται με αιτιατική. Συγκεκριμένα: in, ad, super + αιτιατική: In Asiam eo ( Πηγαίνω στην Ασία )

 

 

 

Η απομάκρυνση από τόπο

 

Ο προσδιορισμός του τόπου ως απομάκρυνση από τόπο εκφέρεται ως εξής:

 • Με τα αντίστοιχα επιρρήματα που δηλώνουν τόπο: (inde, unde, hinc, abhinc, illinc).

 

 • Όταν έχουμε να κάνουμε με ονόματα πόλεων ή μικρών νησιών, η απομάκρυνση από τόπο δηλώνεται απρόθετα με απλή αφαιρετική: Athenis venio (έρχομαι από την Αθήνα).

 

 • Με την αφαιρετική του ουσιαστικού domus: domo venio ( έρχομαι από την πατρίδα).

 

 • Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε εμπρόθετο προσδιορισμό, ο οποίος εκφέρεται με αφαιρετική: ex Asia venio (έρχομαι από την Ασία).

 

 

 

Σημαντικές παρατηρήσεις για την αφαιρετική

 

Η αφαιρετική χρησιμοποιείται πολύ συχνά ως επιρρηματικός προσδιορισμός του τόπου.

Όταν εκφέρεται εμπρόθετα μπορούμε να σημειώσουμε ότι:

 

 • Ως εμπρόθετη αφαιρετική με την οποία δηλώνουμε τη στάση σε τόπο (in Asia) χαρακτηρίζεται και ως αφαιρετική τοπική (locativus)

 

 • Ως εμπρόθετη αφαιρετική με την οποία δηλώνουμε την κίνηση ή απομάκρυνση από τόπο (ex Asia), χαρακτηρίζεται και ως αφαιρετική του χωρισμού (separativus).

 

 

Το ουσιαστικό domus

 

Το ουσιαστικό domus -us, το οποίο στην κυριολεξία του σημαίνει “σπίτι”, χρησιμοποιείται με πολύ μεγάλη συχνότητα στη Λατινική ως προσδιορισμός του τόπου. Ανήκει στην τέταρτη κλίση, έχει όμως και κάποιους δεύτερους τύπους σχηματισμένους σύμφωνα με τη β’ κλίση.

Αυτοί οι τύποι είναι ιδιαίτερα σημαντικοί, καθώς λειτουργούν επιρρηματικά για να δηλωθεί ο προσδιορισμός του τόπου. Μάλιστα, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι υπάρχει συνάφεια και επίδραση από την Αρχαία Ελληνική και την αντίστοιχη χρήση του ουσιαστικού οίκος.

 • Ο τύπος domi (γενική) δηλώνει τη στάση σε τόπο. Σημαίνει κατά περίπτωση: στην πατρίδα, στο σπίτι. Στα αρχαία Ελληνικά θα χρησιμοποιούσαμε το επίρρημα “οίκοι”

 

 • Ο τύπος domum (αιτιατική) δηλώνει την κίνηση σε τόπο. Σημαίνει κατά περίπτωση: προς την πατρίδα, προς το σπίτι. Στα αρχαία Ελληνικά θα χρησιμοποιούσαμε το επίρρημα “οίκαδε”.

 

 • ο τύπος domo (αφαιρετική) δηλώνει την κίνηση ή απομάκρυνση από τόπο. Σημαίνει κατά περίπτωση: από την πατρίδα, από το σπίτι. Στα αρχαία Ελληνικά θα χρησιμοποιούσαμε το επίρρημα “οίκοθεν”.

 

 

Ο προσδιορισμός του τόπου – Πιθανές μετατροπές

 

Μια συνηθισμένη άσκηση στις εξετάσεις είναι να μας ζητηθεί να δηλώσουμε μια διαφορετική επιρρηματική σχέση στο πλαίσιο του προσδιορισμού του τόπου ή και την ίδια επιρρηματική σχέση χρησιμοποιώντας διαφορετικές λέξεις. Ας δούμε ένα παράδειγμα από το κείμενο 3.

Neptunus iratus ad oram urget beluam marinam

Η εκφώνηση μπορεί να έχει την εξής μορφή: Να αντικατασταθεί ο προσδιορισμός του τόπου από τη λέξη Roma. Στη συνέχεια να δηλώσετε την επιρρηματική σχέση της στάσης σε τόπο με τις λέξεις Roma, Carthago, ora.

Εργαζόμαστε ως εξής:

 1. Εντοπίζουμε τον προσδιορισμό του τόπου. Πρόκειται για τον εμπρόθετο ad oram. Σύμφωνα με τη θεωρία είναι εμπρόθετος προσδιορισμός της κίνησης σε τόπο.

 

 • Η λέξη Roma είναι όνομα πόλης. Επομένως για να δηλώσουμε την κίνηση σε τόπο θα χρησιμοποιήσουμε απρόθετη αιτιατική. 

 

 • Άρα, η σωστή απάντηση στο πρώτο ζητούμενο είναι Romam.

 

 • Στο δεύτερο ζητούμενο – στάση σε τόπο – γνωρίζουμε ότι, όταν θέλουμε να δηλώσουμε τον προσδιορισμό του τόπου με όνομα πόλης, αυτό θα γίνει απρόθετα.

 

 • Η λέξη Roma θα τεθεί στην γενική, καθώς πρόκειται για όνομα πόλης πρωτόκλιτο και στον ενικό αριθμό. Άρα η απάντηση είναι Romae.

 

 • Η λέξη Carthago είναι όνομα πόλης τριτόκλιτο. Επομένως, η σωστή επιλογή είναι η αφαιρετική πτώση. Θα γράψουμε Carthagine.

 

 • Το όνομα ora δεν είναι όνομα πόλης. Άρα, η στάση σε τόπο θα δηλωθεί με εμπρόθετο. Θα χρησιμοποιήσουμε την πρόθεση in και αφαιρετική. Η απάντηση είναι in ora

 

Παραδείγματα για εξάσκηση

 

 1. Κείμενο 21: in exilio fuerat: Να δηλωθεί η ίδια επιρρηματική σχέση με τις λέξεις Roma, Carthago, Italia
 2. Κείμενο 24: ancilla dixisset eum domi non esse: Να δηλωθεί η ίδια επιρρηματική σχέση με τις λέξεις Roma, Athenae, Italia
 3. Κείμενο 25: Cato attulit in curiam ficum: Να δηλωθεί η ίδια επιρρηματική σχέση με τις λέξεις domus, Athenae, Italia
 4. Κείμενο 25: scitote decerptam esse Carthagine: Να δηλωθεί η ίδια επιρρηματική σχέση με τις λέξεις Ephesus, Athenae, Italia
 5. Κείμενο 27: ex urbe: Να δηλώσετε την ίδια επιρρηματική σχέση με τις λέξεις domus, Athenae, Italia, Roma. Στη συνέχεια, να δηλώσετε με τις ίδιες λέξεις την κίνηση σε τόπο.
 6. Κείμενο 27: Tarentum venisset: Να δηλώσετε την ίδια επιρρηματική σχέση με τις λέξεις domus, Athenae, Italia, urbs. Στη συνέχεια, να δηλώσετε με τις ίδιες λέξεις την κίνηση από τόπο.
 7. Κείμενο 29: Romam rediret: Να δηλώσετε την ίδια επιρρηματική σχέση με τις λέξεις Athenae, Ephesus, patria
 8. Κείμενο 29: Domi satis salutationum talium audio. Να δηλώσετε την ίδια επιρρηματική σχέση με τις λέξεις Athenae, ephesus, patria.
 9. Κείμενο 34: domum reverterunt: Να δηλώσετε την ίδια επιρρηματική σχέση με τις λέξεις Roma, Athenae, Gallia. Στη συνέχεια, να δηλώσετε τη στάση σε τόπο με τις λέξεις domus, Roma, Athenae, Gallia.
 10. Κείμενο 38: in sacello: Να δηλώσετε την ίδια επιρρηματική σχέση με τις λέξεις Roma, Athenae, Illyricum – i. Στη συνέχεια, να δηλώσετε την κίνηση σε τόπο με τις λέξεις sacellum, Roma, Athenae, Illyricum.
 11. Κείμενο 42: in hoc ordine: Να δηλώσετε την ίδια επιρρηματική σχέση με τις λέξεις domus, Athenae, Roma.
 12. Κείμενο 43: ad hostem: Να δηλώσετε την ίδια επιρρηματική σχέση με τις λέξεις domus, Athenae, Gallia.
 13. Κείμενο 45: ad Ciceronem: Να δηλώσετε την ίδια επιρρηματική σχέση με τις λέξεις Roma, domus, Italia.

 

 

 

Οι απαντήσεις των ασκήσεων:

 

 1. Δηλώνεται η στάση σε τόπο – Romae, Carthagine, in Italia. 
 2. Δηλώνεται η στάση σε τόπο – Romae, Athenis, in Italia.
 3. Δηλώνεται η κίνηση σε τόπο – domum, Athenas, in/ad Italiam.
 4. Δηλώνεται η στάση σε τόπο – Ephesi, Athenis, in Italia.
 5. Δηλώνεται η κίνηση από τόπο – domo, Athenis, ex Italia, Roma / Δηλώνεται η κίνηση σε τόπο – in (ad) urbem, Athenas, in (ad) Italiam, Romam.
 6. Δηλώνεται η κίνηση σε τόπο – domum, Athenas, in (ad) Italiam, in (ad) urbem. Για να δηλώσουμε την κίνηση από τόπο γράφουμε: domo, Athenis, ex Italia, Roma.
 7. Δηλώνεται η κίνηση σε τόπο – Athenas, Ephesum, in (ad) patriam. 
 8. Δηλώνεται η στάση σε τόπο – Athenis, Ephesi, in patria.
 9. Δηλώνεται η κίνηση σε τόπο – Romam, Athenas, in Galliam. Για να δηλωθεί η στάση σε τόπο γράφουμε: domi, Romae, Athenis, in Gallia.
 10. Δηλώνεται η στάση σε τόπο – Romae, Athenis, in Illyrico. Για να δηλωθεί η κίνηση σε τόπο γράφουμε: sacellum, Roma, Athenae, Illyricum.
 11. Δηλώνεται η στάση σε τόπο – domi, Athenis, Romae.
 12. Δηλώνεται η κίνηση σε τόπο (μεταφορικά) – domum, Athenis, ad Galliam.
 13. Δηλώνεται η κίνηση σε τόπο (μεταφορικά) – Romam, domum, ad Italiam.

 

 

 

 

 

Ο Προσδιορισμός του Χρόνου στα Λατινικά

Ο προσδιορισμός του χρόνου – Γενικές παρατηρήσεις

 

Η δήλωση του χρόνου και κυρίως η δήλωση των χρονικών βαθμίδων και της σχέσεως που έχουν μεταξύ τους είναι ιδιαίτερα σημαντικές στα Λατινικά. Ο προσδιορισμός του χρόνου, ως επιρρηματικός προσδιορισμός δηλώνεται με συγκεκριμένους τρόπους. Συγκεκριμένα:

 

 • Με χρονικά επιρρήματα, όπως και ο προσδιορισμός του τόπου. Συνηθισμένα χρονικά επιρρήματα που έχουμε συναντήσει στα κείμενά μας είναι: nunc, mox, tum, diu, saepe.

 

 • Ο προσδιορισμός του χρόνου εκφέρεται συχνά και με εμπρόθετο. Διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:

 

 • Με την πρόθεση post και αιτιατική. Δηλώνει το μετά από πόσο διάστημα συμβαίνει κάτι. Έτσι, η φράση post paucos dies, η οποία συναντάται συχνά στα κείμενά μας μεταφράζεται “μετά από λίγες μέρες”.

 

 • Με την πρόθεση ante και αιτιατική. Έχουμε ακριβώς την ίδια σύνταξη με την πρόθεση post. To ante δηλώνει το πριν από πόσο χρόνο συνέβη κάτι. Έτσι, η φράση ante paucos dies μεταφράζεται “πριν από λίγες μέρες”.

 

 • Με την πρόθεση in και αφαιρετική. Δηλώνουμε την αόριστη χρονική διάρκεια. In bello = κατά τη διάρκεια του πολέμου. Χωρίς να διευκρινίζουμε κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 

 

 • Με την πρόθεση per και αιτιατική. Δηλώνουμε το πόσο χρόνο διήρκεσε μια πράξη. per tres dies = για τρεις ημέρες.

 

 

ο προσδιορισμός του χρόνου - επιλέξαμε μια εικόνα από τη villa farnese

 

 

Απρόθετα, με τη χρήση της αιτιατικής και της αφαιρετικής.

 • Όταν θέλουμε να δηλώσουμε πόσο χρόνο διαρκεί μα πράξη, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε απρόθετη αιτιατική.  Η ονοματική φράση  tres menses σημαίνει “για τρεις μήνες”. Δηλώνεται η χρονική διάρκεια. 

 

 • Όταν θέλουμε να δηλώσουμε το πότε συνέβη κάτι, χρησιμοποιούμε αφαιρετική. Μάλιστα υπάρχουν και στερεότυπες αφαιρετικές συγκεκριμένων λέξεων που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Χαρακτηριστικά μπορούμε να αναφέρουμε: anno (στο έτος), die (στην ημέρα), nocte (στη νύχτα).

 

 

Το post και το ante

 

Πρέπει να επισημάνουμε τη διαφορετική χρήση του post και του ante. Άλλοτε οι συγκεκριμένες λέξεις λειτουργούν ως προθέσεις και άλλοτε ως επιρρήματα.

 

 • Ως προθέσεις συντάσσονται με αιτιατική και δηλώνουν τη χρονική ακολουθία. Έτσι, για παράδειγμα μπορεί να συναντήσουμε τις φράσεις:  post paucos dies (μετά από λίγες μέρες) και ante meridiem (προ μεσημβρίας).

 

 • Ως επιρρήματα συντάσσονται με αφαιρετική του μέτρου ή της διαφοράς. Έτσι,τo πρώτο μας παράδειγμα θα μετασχηματισθεί ως εξής: post paucos dies = paucis post diebus. Εδώ, το post είναι επίρρημα, το diebus είναι αφαιρετική του μέτρου ή της διαφοράς και το paucis επιθετικός προσδιορισμός στο diebus.

 

Ας σημειωθεί ότι και στα Νέα Ελληνικά, το “πριν” και το “μετά” μπορούν να λειτουργήσουν και ως προθέσεις αλλά και ως επιρρήματα. Πρόκειται, επομένως για μια αντίστοιχη σύνταξη. Έτσι, μπορούμε να γράψουμε: τρεις μέρες πριν (επίρρημα) αλλά και πριν τρεις μέρες (πρόθεση).

 

 

 

Η βασική άσκηση μετατροπής

 

Όταν έχουμε τον εμπρόθετο με το post ή το ante, μπορεί να μας ζητηθεί να δηλώσουμε ισοδύναμα τον χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι το post και το ante θα λειτουργήσουν ως επιρρήματα και θα συμπληρωθούν από αφαιρετική του μέτρου ή της διαφοράς. Οι δύο συντάξεις είναι ισοδύναμες.

ante tertium diem = tertio ante die